เตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป 1 ข

โรงพยาบาลอรัญประเทศ และ อสม. เตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือทุกครัวเรือนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป 1 ข

อบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดสระแก้ว

งานกายภาพบำบัด จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัด

ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลวันสงกรานต์ 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ จัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลวันสงกรานต์ 2561 โดยได้จำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนหน้าพระสยามเทวาธิราช มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 19 คน

Create Content