รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

สโมสรไลออนส์กรุงเทพ เจ้าพระยา ภาค 310 ซี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระบรมราชินี ในรัชการที่ 7 ไลออน เพ็ญจันทร์ เดชธำรง มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับโรงพยาบาลอรัญประเทศเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้[...]

รพ.อรัญ "เปิดตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย"

8 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศได้มีพิธีเปิดตลาดผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย และร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ณ อาคารคลินิกพิเศษ รพ.อรัญประเทศ

รพ.อรัญ จัดอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1

นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลอรัญประเทศ วิทยากรโดย ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์แล[...]

ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข "ร่วมใจแก้ปัญหาประชาชน พบประชาชน 14 ตำบล ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว"

8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การตรวจรักษา ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย ในกิจกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ กองกำลังบูรพา บูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมใจแก้ปัญหาป[...]

RDU “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”

6 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ จัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (RDU) ให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เครือข่ายอำเภออรัญประเทศ วิทยากรรับเชิญ [...]

Create Content