จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี”

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี” ได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายพิเศษ 1.อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ จากห[...]

ออกหน่วยตรวจสุขภาพประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประกันสังคม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ.Big C สาขาอรัญประเทศ มีผู้รับบริการจำนวน ๑๐๗ ราย

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ.โรงเรียนอรัญประเทศ

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ.โรงเรียนอรัญประเทศ ได้รับโลหิตจากการบริจาคจำนวน ๔๙ ยูนิต และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา จำนวน ๑ ราย โรงพยา[...]

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ.ที่ว่าการอำเภอโคกสูง

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ.ที่ว่าการอำเภอโคกสูง ได้รับโลหิตจากการบริจาคจำนวน ๑๓๘ ยูนิต โรงพยาบาลอรัญประเทศขอขอบคุณผู้ม[...]

Create Content