29 ตุลาคม วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

31 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 29ตุลาคม โรงพยาบาลอรัญประเทศร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ ให้บริการนวดเท้า และมีสมุนไพรจ่ายรักษา ณ อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

Create Content