เยี่ยมบ้านเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

กลุ่มงานกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย พร้อมทั้งมีบริการประเมินความพิการแก่ผู้ต้องการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา

ประชุมการพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ห้องประชุม 3 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษา โรงเรียนพรพงษ์กุล

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้ออกตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษากับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนพรพงษ์กุล ณ โรงเรียนพรพงษ์กุล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกตรวจออกตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และให้ความรู้ทันตสุขศึกษากับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย จำนวน ๒๔๐ คน พร้อมแจกแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ณ โรงเรียนอนุบาลศร[...]

1 วัด 1 โรงพยาบาล “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ร่วมกับงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอรัญประเทศ และคนในชุมชนวังปลาตองร่วม ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดโบสถ์และวัดวังปลาตอง ในกิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล และ”กิจกรรม[...]

Create Content