ประกาศเจตจำนง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
นายราเชษฎ  เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้ประกาศเจตจำนง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้โรงพยาบาล ว่าจะบริหารงานด้วยซื่อสัตย์สุจริตและ เที่ยงธรรมต่อหน้าที่ราชการ และได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการป้องก[...]

พีธีเปิดอาคารคลีนิกพิเศษ รพ.อรัญประเทศ

28 กรกฎาคม 2559
พีธีเปิดอาคารคลีนิกพิเศษ รพ.อรัญประเทศ สร้างเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ บริจาคโดยครอบครัวตั้งพงศ์ทอง มูลค่า 1,[...]

อบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดสระแก้ว

งานกายภาพบำบัด จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัด

Create Content