อบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศแก่คนไทยและชาวต่างชาติ"

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอรัญประเทศทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศแก่คนไทยและชาวต่างชาติ"
โดยท่าน อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเดอะเวลโล อรัญประเทศ
จำนวน 4 รุ่น[...]

ประกาศเจตจำนง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
นายราเชษฎ  เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้ประกาศเจตจำนง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ให้โรงพยาบาล ว่าจะบริหารงานด้วยซื่อสัตย์สุจริตและ เที่ยงธรรมต่อหน้าที่ราชการ และได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการป้องก[...]

Create Content