รับโอนย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่ง ธุรการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

โรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีคววามประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ 33559 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

Create Content