รายงานทางการเงิน (ประกอบงบทดลอง) ประจำเดือนกันยายน 2564

1.รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2564

2.บัญชีเงินสดในมือ

3.บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

4.บัญชีเงินฝากคลัง

รายงานการเงิน โรงพยาบาลอรัญประเทศ

1.งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เดือนกันยายน 2564

2.รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

Create Content