ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้วเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ขอประกาศายกเลิกประกาศดังกล่าวเนื่องจา[...]

ลงพื้นที่ให้ความรู้ทันตสุขศึกษาและทาฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ชุมชนบ้าน กม.2

งานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ลงพื้นที่ให้ความรู้ทันตสุขศึกษาและทาฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ณ ชุมชนบ้าน กม.2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์  จำนวน 20รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ เอกสารแนบท้าย

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภ[...]

เตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป 1 ข

โรงพยาบาลอรัญประเทศ และ อสม. เตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือทุกครัวเรือนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป 1 ข

ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

        1. น้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจว[...]

Create Content