ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)ในโรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯกำหนด ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลอรัญประเทศ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่วันที่  9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 18 ส[...]

Create Content