ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก็ซ จำนวน 1 เครื่อง  

๒.โคมไฟผ่าตัดชนิด  LED 160,000  ลักซ์  จำนวน  1  ชุด  

๓.เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า  จำนวน  1  เตียง 

๔.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  จำนวน  1  เครื่อง  

 ๕.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ   จำนวน  2  เครื่อง  

๖.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ  ชนิดไบเฟลิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์

จำนวน  1  เครื่อง 

 ๗.เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือด  จำนวน  1  เครื่อง    

 ๘.ตู้อบลมร้อน (HOTAIROVEN)  ขนาด  1388  X  603  ม.ม.  ความจุ  600  ลิตร

จำนวน  1  เครื่อง  

 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 

 ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.aranhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๒๓๓๐๓๓ ต่อ ๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments