ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามเอกสารแนบ

หากผู้ใดมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเแสดงเป็นลายลัษณ์อักษร หรือทางเว็บไซน์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดังนี้

 www.aranhos.go.th 

โทรศัพท์หมายเลข 0-3723-3033- 6 ต่อ 504

ที่อยู่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลอรัญประเทศ เลขที่ 4 ถ.มหาดไทย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments