ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 039/2560 ลงวันที่ 16 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments