ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดย จังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

1. Amoxicillin+clavulanic จำนวนรวม 1,398 กล่อง สำหรับ

                   -  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว   จำนวน  400 กล่อง 

                   -  โรงพยาบาลอรัญประเทศ                  จำนวน  400 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น                      จำนวน  160 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวัฒนานคร                    จำนวน  48   กล่อง

                    -  โรงพยาบาลคลองหาด                     จำนวน  120 กล่อง

                    -  โรงพยาบาลตาพระยา                     จำนวน  60   กล่อง

                   -  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์                    จำนวน   100 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลโคกสูง                         จำนวน  30    กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์                     จำนวน  80    กล่อง

          2. Cephalexin  จำนวนรวม 370 กล่อง สำหรับ

                   -  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว   จำนวน  340 กล่อง 

                   -  โรงพยาบาลอรัญประเทศ                  จำนวน  30 กล่อง

3. Co-Trimoxazole จำนวนรวม 734 กล่อง สำหรับ

                   -  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว   จำนวน  340 กล่อง 

                   -  โรงพยาบาลอรัญประเทศ                  จำนวน  100 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น                      จำนวน  100 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวัฒนานคร                    จำนวน  96   กล่อง

                   - โรงพยาบาลคลองหาด                     จำนวน 33  กล่อง

                   -  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์                    จำนวน   60 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์                     จำนวน  5    กล่อง

4. Epoetin Alfa จำนวนรวม 5,500 กล่อง สำหรับ

                   -  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว   จำนวน  3,500 กล่อง 

                   -  โรงพยาบาลอรัญประเทศ                  จำนวน  2,000 กล่อง

5.Neomycin+Polymycin+ Gramicidin จำนวนรวม 7,830 บาท สำหรับ                                         

                   -  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว      จำนวน  1,500 กล่อง 

                   -  โรงพยาบาลอรัญประเทศ                  จำนวน  2,000 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น                      จำนวน  900 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวัฒนานคร                    จำนวน  2,000  กล่อง

                   -  โรงพยาบาลคลองหาด                     จำนวน  180 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลตาพระยา                     จำนวน  300   กล่อง

                   -  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์                    จำนวน   500 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลโคกสูง                         จำนวน  350   กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์                     จำนวน  100    กล่อง

6. Povidone Iodine 7.5%       จำนวนรวม 1,610 กล่อง สำหรับ

                   -  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว   จำนวน  720 กล่อง 

                   -  โรงพยาบาลอรัญประเทศ                  จำนวน  100 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวังน้ำเย็น                      จำนวน  150 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวัฒนานคร                    จำนวน  160  กล่อง

                    -  โรงพยาบาลคลองหาด                     จำนวน  20 กล่อง

                    -  โรงพยาบาลตาพระยา                     จำนวน  60   กล่อง

                   -  โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์                    จำนวน   100 กล่อง

                   -  โรงพยาบาลโคกสูง                         จำนวน  150   กล่อง

                   -  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์                     จำนวน  150    กล่อง            

7. Vancomycin HCl จำนวนรวม 7,000 กล่อง สำหรับ

                   -  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว   จำนวน  5,000 กล่อง 

                   -  โรงพยาบาลอรัญประเทศ                  จำนวน  2,000 กล่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aranhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 3033 - 6  ต่อ 504 ในวันเวลาราชการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments