ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 7 รายการ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


              ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สำหรับใช้ในโรงพยาบาลหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

รายการที่ 1. Amoxicillin+clavulanic  ไม่ผ่านการพิจารณา

รายการที่ 2 Cephalexin ได้แก่ บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 75,221 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

รายการที่ 3 Co-Trimoxazole ได้แก่ บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 183,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รายการที่ 4 Epoetin Alfa  ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 7,827,050 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน)

รายการที่ 5 Neomycin + Polymycin+ Gramicidin  ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 6 Povidone Iodine 7.5%  ได้แก่ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 129,202.50 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสองบาทห้าสิบสตางค์)

รายการที่ 7 Vancomycin HCl  ได้แก่ บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 311,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments