ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 8 รายการ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8  รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ลงวันที่ 16 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

1 เครื่องดมยาสลบชนิด  3 แก็ส  จำนวน  1 เครื่อง  บริษัท อี ฟอร์แอล เอม จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,490,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

2โคมไฟผ่าตัดชนิด  LED  160000  ลักซ์  จำนวน 1 ชุด บริษัท โอนิเวิลด์ ไวด์  เทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 788,750 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

3 เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า  จำนวน  1 เตียง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  จำนวน 1 เครื่อง บริษัท  โอนิเวิลด์ ไวด์  เทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 138,900 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ  จำนวน  2 เครื่อง บริษัท  โอนิเวิลด์ ไวด์  เทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

6 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ  ชนิดไบเฟลิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์  จำนวน 1 เครื่อง บริษัท โซวิค  จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 477,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

7 เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือด  จำนวน 1 เครื่อง ไมีมีผู้ยื่นเสนอราคา

8 ตู้อบลมร้อน (HOTAIROVEN) ขนาด 1388 x 603 ม.ม ความจุ 600 ลิตร ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments