ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก)  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

        1. ชุดผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 300 ชุด

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ 2561 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aranhos.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 3033 - 6  ต่อ 504 ในวันเวลาราชการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments