ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)


ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใ่ช่ยา ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย)  จำกัด เป็นจำนวนเงิน  ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments