จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี”


วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี” ได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายพิเศษ 1.อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ จากหน่วยไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2. อาจารย์นพ. พีระวงษ์ วีรารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจัดประชุมจาก บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด , บริษัท ไบโอจีโนเมด จำกัดและ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด เป้าหมายผู้เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ จากโรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๕๐ คน ขอขอบคุณคณะวิทยากร และผู้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดประชุมวิชาการ มา ณ โอกาสนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments