ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  2 รายการ   ดังนี้

-เครื่องวัดลานสายตาอัตโนมัติ  จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,060,000 บาท(สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

-เครื่องรักษาต้อหินด้วยวิธีเลเซอร์  จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,140,000 บาท(สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments