แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและดำเนินการจัดทำแผนจนแล้วเสร็จ ซึ่งแผนดังกล่าวผ่านมติประชุมคณะกรรมการของโรงพยาบาลอรัญประเทศพิจารณาเห็นชอบข้อมูลแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่[...]

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of reference : TOR )

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้จัดทำตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of reference : TOR )   ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่  กค(กวจ) 0405.4/ว159 ลว. 20 มีนาคม 25[...]

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุน 2566

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุน สปสช. ประจำปี 2566 ที่ Link สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (nhso.go.th)
และสาม[...]

เอกสารแสดงประสงค์ขอลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2563

เอกสารแสดงประสงค์ขอลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ประจำปี 2563 
ส่งเอกสารที่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารภาณุมาตรัศมี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้......

Create Content