แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและดำเนินการจัดทำแผนจนแล้วเสร็จ ซึ่งแผนดังกล่าวผ่านมติประชุมคณะกรรมการของโรงพยาบาลอรัญประเทศพิจารณาเห็นชอบข้อมูลแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่[...]

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of reference : TOR )

กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลอรัญประเทศ ได้จัดทำตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Term of reference : TOR )   ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่  กค(กวจ) 0405.4/ว159 ลว. 20 มีนาคม 25[...]

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2566

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลขอ[...]

MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

กลุ่มงานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอรัญประเทศ จึงได้จัดทำ แนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ถือปฏิบัต[...]

Create Content