ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  119  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๔๐๘,๓๒๘.๐๐ บาท  (สองล้านสี่แสนแปดพั[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๒๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท  (สองล้[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  5 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  844,120.00.- บาท  (แปดแสนสี่ห[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๖๔ รายการ  รวมเป็นเงิน ๑,๑๔๘,๔๔๐.00.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เอก[...]

Create Content