ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น [...]

(ร่าง)ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย จังหวัดสระแก้ว โดย โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างเช่าเครื่องตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาร่างเช่าเครื่องตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์&nbs[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อเครื่องเตรียมยาปราศจากเชื้อ

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมยาปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราค[...]

(ร่าง)ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ด้วย จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สิบสี่ล้า[...]

Create Content