ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลชนิดน้ำหนักเบา  จำนวน 1 เครื่อง  ในวงเงิน  3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสน[...]

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ  ชนิดโค้งงอได้ ชนิดวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท[...]

ประกาศการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียมประจำปีงบประมาณ 2565 [...]

ประกาศร่างจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ 2565  รายละเอียด[...]

ประกาศร่างจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงขอประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก[...]

Create Content