ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  119  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๔๐๘,๓๒๘.๐๐ บาท  (สองล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) เอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2565 ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  2565  ได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25  เมษายน 2565 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นั้น

 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25  เมษายน 2565   เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อชอบด้วยระเบียบฯ จังหวัดสระแก้ว จึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments