ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๒๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท  (สองล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  เอกสารประกวดราคาการซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่ 10/2565 ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  2565  ได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25  เมษายน 2565 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25  เมษายน 2565   เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อชอบด้วยระเบียบฯ จังหวัดสระแก้ว จึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments