ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)


               ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

               วัสดุบริโภคอาหารแห้ง(น้ำดื่ม) จำนวน ๒๖,๑๐๐ โหล ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments