คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments