ประกาศร่างจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566


โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑ ซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน  ๒๔ ชุด ราคาชุดละ ๕๐,๐๕๐ บาท ในวงเงิน ๑,๒๐๑,๒๐๐ บาท

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.aranhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗ ๒๓๓๐๗ ต่อ ๑๙๑๖ ในวันและเวลาราชการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments