ประกาศร่างจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารแห้ง จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒


ด้วยจังหวัดสระแก้ว  โดย โรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง จำนวน  ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๖,๐๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบห้าบาทถ้วน)  รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments