ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด จำนวน ๑๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด จำนวน  ๑๑๔ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท  ส.อรัญฟู๊ดแอนด์ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments