ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   วัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหารแห้ง จำนวน ๖๔ รายการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทส.อรัญฟู๊ดแอนด์ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments