แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


ด้วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและดำเนินการจัดทำแผนจนแล้วเสร็จ ซึ่งแผนดังกล่าวผ่านมติประชุมคณะกรรมการของโรงพยาบาลอรัญประเทศพิจารณาเห็นชอบข้อมูลแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แบ่งเป็นหมวดหมู่และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๙ เล่ม  ดังนี้

1.แผนการจัดซื้อยา

2.แผนจัดซื้อวัสดุเภสัชกรรม

3.แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป

4.แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

6.แผนจ้างเหมาบริการ

7.แผนค่าสาธารณูปโภค

8.แผนจัดซื้อวัสดุ

9.แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง

จึงขอแจ้งให้พี่ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ต่อไป

 

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments