ประกาศจัดซื้อชุดเครื่่องเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2567


โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อ ชุดเครื่่องเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 1,7600,000  บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.aranhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037 233037 ต่อ 1916 ในวันและเวลาราชการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments