หนังสืออนุมัติไปราชการ

สร้างหนังสือ +

แสดง 1 ถึง 20 จาก 161 ผลลัพธ์
#เลขกลุ่มงานหนังสือเลขที่ชื่อเรื่องชื่อ - นามสกุลสถานที่ปฏิบัติราชการ 
  
1307175ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะนายยงยุธ หารจันทร์โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
2305174ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ(Injury Surveillance)เขตสุขภาพที่4-6น.ส.วีราภรณ์ บุญเฮ้าห้องประชุมแซฟไฟร์203 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
3305173ตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมินางสาวรำไพ หาญมนต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4305172ออกประเมินมาตรฐานคุณภาพปฐมภูมินางสาวรำไพ หาญมนต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
5305171การประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการห้องฉุกเฉินคุณภาพและระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินไร้รอยต่อนางธัญชนก ไชยคีนีโรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมนานคร
6305168พัฒนาศักยภาพการแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมคุณภาพนางปรารถนา วันดีโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี
7305167อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566นางสาวเสาวณี รุ่งเรืองวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
83071661HfjNUlYZ1
93071651HfjNUlYZ1
103071641HfjNUlYZ1
11301163
12305159เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาลนางสาวมนัญยา แป้นแก้ว โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
13307158ประชุมความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1นายยงยุธ หารจันทร์ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
14301157
15305156IC Update 2023: Unite ICNs: Transform Theory through Experiences to IPC Best Practice นางสาวรำไพ หาญมนต์ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
16305154เรียนรู้การset up ระบบและการใช้นางปรารถนา วันดี
17307153ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของโรงพยาบาลนายยงยุธ หารจันทร์โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท จ.บุรีรัมย์
18305152พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนสระแก้วนางสาวรำไพ หาญมนต์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
19301151ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาความรู้ด้านบริหาร สำหรับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขนางสาวพยอมไพร ลือชาณ โรงแรมริเวอร์ ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
20305150ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 6 นางปรารถนา วันดีโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง