แบบประเมิน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2562

คำชี้แจง

แบบประเมินนี้ ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ ทักษะและการปฏิบัติด้านสุขภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนวัยทางานที่อยู่ในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในตาบลจัดการ คุณภาพชีวิต ในเรื่อง การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย การสูบบุหรี่ ป้องกันวัณโรค และการใช้ยาอย่าง สมเหตุสมผล ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (7 ข้อ)

ตอนที่ 2 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (36 ข้อ)

ตอนที่ 3 : พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และการสูบบุหรี่ (9 ข้อ)

ตอนที่ 4 : พฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกันวัณโรค และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (6 ข้อ)

คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความจริงของท่าน

ต่อไป

คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความจริงของท่าน

การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ

ความเข้าใจข้อมูลและบริการสุขภาพที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติ

การโต้ตอบซักถามเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ

การตัดสินใจด้านสุขภาพ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง

การบอกต่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพ

ต่อไป ย้อนกลับ

การบริโภคอาหาร

ออกกำลังกาย

การสูบบุหรี่

ต่อไป ย้อนกลับ

การป้องกันวัณโรค

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ย้อนกลับ