ประกาศจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โด[...]

ประกาศจัดจ้างเหมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบ[...]

ประกาศร่างจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โด[...]

ประกาศร่างจัดจ้างเหมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบ[...]

ประกาศจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก[...]

Create Content