แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563) แบบ สขร.

วันที่ 25 สิงหาคม  2563 โรงพยาบาลอรัญประเทศได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่  4   ประจำปีงประมาณ 2563 และได้จัดทำแบบสร[...]

รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 สิงหาคม  2563 โรงพยาบาลอรัญประเทศได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ของทุกหมว[...]

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่3ประจำปีงบประมาณ2563(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)แบบสขร.

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลอรัญประเทศได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงประมาณ 2563 และได้จัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน เมษษยน-มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 5,194,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  2 รายการ ดังนี้
 1 กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด  หู คอ จมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้าและกล้องผู้ช่วย  จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 3,430,000 บาท (สามล[...]

Create Content