ประกาศจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โ[...]

ประกาศร่างจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โ[...]

ประกาศจัดจ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประก[...]

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งบค่าเสื่อม  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 6 ระยอง 

จำนวนเงิน  5,507,529.30 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

Create Content