ประกาศร่างจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โห[...]

ยกเลิกประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลอรัญประเทศขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

 

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑ น้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก  ๒๘ รายการ

๒.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ตามที่โรงพยาบาลอรัญประเทศได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              ตามที่โรงพยาบาลอรัญประเทศได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ[...]

Create Content