Meet the Team


  • นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ
  • นพ.สรวิศ ชลาลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
  • นายอำนาจ กองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  • นางสาวอารี บุญมั่น รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
  • --> -->