ด่วน!! โรงพยาบาลอรัญประเทศ เปิดรับคัดเลือกชิงทุนเรียนหลักสูตร "วท.บ.(รังสีเทคนิค)"

ด่วน!! โรงพยาบาลอรัญประเทศ เปิดรับคัดเลือกชิงทุนเรียนหลักสูตร "วท.บ.(รังสีเทคนิค)" สนใจดูรายละเอียดตามภาพ หรือติดต่อ งานพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลอรัญปร[...]

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งบค่าเสื่อม  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 6 ระยอง 

จำนวนเงิน  5,507,529.30 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

Create Content