“ARAN 4.0 Health Plus” เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่าย เข้มแข็ง

วันที่ 31 มกราคม 2561 เครือข่ายบริการสุขภาพอรัญประเทศ ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ กำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพในภาคประชาชน “ARAN 4.0 Health Plus” เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่าย[...]

รับมอบ "ร้านสมบูรณ์อะไหล่" มอบบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจขนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ มูลค่า 400,000 บาท

วันที่ 24 มกราคม 2561 นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอรัญประเทศเป็นตัวแทนรับมอบบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจขนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ มูลค่า 400,000 บาท จาก[...]

รพ.อรัญ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่อบรม "การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด" พร้อมรับสถานะการฉุกเฉิน

18 มกราคม 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด" โดย นพ.ทรงพล บุญยิ่งยงกุล และคณะกุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 โรง[...]

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ณ วัดโคกสะแบง

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอรัญประเทศออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ณ วัดโคกสะแบง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย  จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๖ จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์พร้อมให้บริการประชาชน

Create Content