ลงพื้นที่ให้ความรู้ทันตสุขศึกษาและทาฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ชุมชนบ้าน กม.2

งานทันตกรรม โรงพยาบาลอรัญประเทศ ลงพื้นที่ให้ความรู้ทันตสุขศึกษาและทาฟลูออไรด์ให้กับเด็ก ณ ชุมชนบ้าน กม.2 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป 1 ข

โรงพยาบาลอรัญประเทศ และ อสม. เตรียมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือทุกครัวเรือนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค และ 5 ป 1 ข

อบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัดสระแก้ว

งานกายภาพบำบัด จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเครือข่ายกายภาพบำบัดจังหวัด

Create Content