ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.เครื่องปรับสารน้ำละลายเข้าหลอดเลือดดำ(Infusion pump)  จำนวน  1  รายการ

๒.เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใ่ช่ยา ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

บริษัท ลินเ[...]

ยกเลิกประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้วเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ขอประกาศยกเลิกประกาศดังกล่าวเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดในการกำหนดสเปค

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้วเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ขอประกาศายกเลิกประกาศดังกล่าวเนื่องจา[...]

ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์  จำนวน 20รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ เอกสารแนบท้าย

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภ[...]

Create Content