ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก)  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

        1. ชุดผ่าตัดต้อก[...]

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 8 รายการ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8  รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ลงวันที่ 16 สิงหาคม&n[...]

ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

 หากมีความประสงค์จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียด ดังนี้

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 7 รายการ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

              ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สำหรับใช้ในโรงพยาบาลหน่วยงานในสังก[...]

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดย จังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

1. Amoxicillin+clavu[...]

Create Content