ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

        1. น้ำยาตรวจว[...]

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก)  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

        1. ชุดผ่าตัดต้อก[...]

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 8 รายการ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8  รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ลงวันที่ 16 สิงหาคม&n[...]

ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

 หากมีความประสงค์จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียด ดังนี้

Create Content