ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 039/2560 ลงวันที่ 16 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 กลุ่ม จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 กลุ่ม จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

กลุ่มที่ 1 จำนวน   9  รายการ  บริษัท [...]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก็ซ จำนวน 1 เครื่อง  

๒.โคมไฟผ่าตัดชนิด  LED 160,000  ลักซ์  จำนวน  1 [...]

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 21 [...]

ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ สอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำห[...]

Create Content