ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562

โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งบค่าเสื่อม  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 6 ระยอง 

จำนวนเงิน  5,507,529.30 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

ประกาศจ้างเหมาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โ[...]

ประกาศจ้างเหมาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โ[...]

ประกาศจัดจ้างเหมาบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โด[...]

Create Content