ประกาศร่างจัดจ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กท[...]

ประกาศร่างจัดจ้างเหมาบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


                ผู้สนใจ[...]

ประกาศร่างจัดจ้างเหมาบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


                ผู้สนใจ[...]

ประกาศร่างจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายน่ิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


                ผู้สนใจสามารถขอรับเอ[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่า่ตัดต้อกระจก)วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก ) ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

บริษัท ดีเคเ[...]

Create Content