ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน น พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

๑ ข้อเข้าเที[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

๑ น้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรว[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน น พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

  ๑. น้ำยาตร[...]

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลอรัญประเทศ  จำนวน  6 รายการ (112ชิ้น)  ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 น ราคากลาง  158,210  บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน[...]

ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑ วัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ๒รายการ


             [...]

Create Content