ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์ ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

 หากมีความประสงค์จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียด ดังนี้

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 7 รายการ วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

              ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  สำหรับใช้ในโรงพยาบาลหน่วยงานในสังก[...]

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดย จังหวัดสระแก้ว  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

1. Amoxicillin+clavu[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 039/2560 ลงวันที่ 16 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 กลุ่ม จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 กลุ่ม จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 13 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

กลุ่มที่ 1 จำนวน   9  รายการ  บริษัท [...]

Create Content