ประกาศร่างจัดจ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กท[...]

ประกาศร่างจัดจ้างบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กท[...]

ประกาศร่างจัดจ้างเหมาบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


                ผู้สนใจ[...]

ประกาศร่างจัดจ้างเหมาบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


                ผู้สนใจ[...]

ประกาศร่างจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายน่ิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


                ผู้สนใจสามารถขอรับเอ[...]

Create Content