ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก็ซ จำนวน 1 เครื่อง  

๒.โคมไฟผ่าตัดชนิด  LED 160,000  ลักซ์  จำนวน  1 [...]

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 21 [...]

ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศ สอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำห[...]

ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศสอบราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เดือน

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซ[...]

ประกาศโรงพยาบาลอรัญประเทศสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วผู้ป่วย จำนวน 2 เดือน

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วผู้ป่วย จำนวน 2 เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอ[...]

Create Content