ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลอรัญประเทศ

         ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องซื้อกลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ด้วยวิธีสอบราคา โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ซึ่งมี[...]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อยากลุ่มโรคกระดูกและข้อ ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น

1.Gabapentin 600 mg ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดไลน[...]

สอบราคายา สำหรับโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคายา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ต[...]

สอบราคา ยากลุ่มสารน้ำ สำหรับโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ จะดำเนินการสอบราคายากลุ่มสารน้ำ 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 กุมภ[...]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีสอบราคา

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือด จำนวน 1 กลุ่ม 4 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา ลง[...]

Create Content