ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก็ซ จำนวน 1 เครื่อง  

๒.โคมไฟผ่าตัดชนิด  LED 160,000  ลักซ์  จำนวน  1 [...]

Create Content