ยกเลิกประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้วเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ขอประกาศยกเลิกประกาศดังกล่าวเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดในการกำหนดสเปค

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้วเรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

บัดนี้ขอประกาศายกเลิกประกาศดังกล่าวเนื่องจา[...]

ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ออร์โธปิดิกส์  จำนวน 20รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ เอกสารแนบท้าย

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภ[...]

ประกาศจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงพยาบาลอรัญประเทศ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ  ดังนี้

        1. น้ำยาสำหรับใช้กับเครื่องตรวจว[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่า่ตัดต้อกระจก300ชุด)วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องซื้อวัสดุการแพทย์(ชุดผ่าตัดต้อกระจก) ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING) ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

บริษัท ดีเค[...]

Create Content