ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562


โรงพยาบาลอรัญประเทศ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งบค่าเสื่อม  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 6 ระยอง 

จำนวนเงิน  5,507,529.30 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments